13 maja 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się pierwsza, inauguracyjna debata środowiskowa w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Debata była przeznaczona dla reprezentantów środowiska osób z niepełnosprawnością ruchową.

Debata miała za zadanie identyfikację barier we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w szczególności w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo. Jako ekspert zagraniczny wystąpiła Pani Kapka Panaytowa - bułgarska aktywistka i założycielka ruchu na rzecz niezależnego życia osób niepełnosprawnych - Centre for Independent Living Sofia.

Przedstawiciele organizacji z województwa lubelskiego i podkarpackiego wspólne debatowali na temat ich sytuacji, stanu realizacji swoich praw oraz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Głównym celem debaty było poznanie opinii środowiska osób z niepełnosprawnością ruchową w sprawie wdrażania KPON oraz ich sugestii odnoszących się do kierunków działań podejmowanych w celu zapewnienia im pełnego i równego korzystania z praw człowieka oraz podstawowych wolności na równi ze wszystkimi obywatelami.

Przebieg tego wydarzenia dla nas jako organizatorów miał szczególne znaczenie. To była pierwsza z wielu debat środowiskowych, realizowanych przez nas w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". Bardzo zależało nam, by wszystko wypadło jak najlepiej oraz aby stworzyć dla naszych doradców programowych,  jak najbardziej komfortowe warunki do wyrażenia swoich opinii.

I wszystko wskazuje na to, że dopięliśmy swego!  Musimy przyznać: byliśmy zachwyceni aktywnością uczestników debaty! Usłyszeliśmy wiele cennych uwag, w zakresie tematyki dostępności osób niepełnosprawnością ruchową do służby zdrowia, rynku pracy oraz do aktywności w sferze społeczno- politycznej (empowerment).

 Nie zabrakło także inspirujących  jednostkowych historii o wymiarze uniwersalnym, takich jak historia syna jednej z uczestniczek, poruszającego się od urodzenia na wózku oraz  o jego dążeniu do uprawiania sportu w swojej szkole razem ze swoimi pełnosprawnymi kolegami. Brzmi jak podstawa godna naśladowania w sferze upominania się o swoje prawa w świetle konwencji oraz idei dostępu w duchu równych szans.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-05-13 Lublin niepełnosprawność ruchowa.pdf

Autorzy: Paweł Limek i Łukasz Lewicki

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

  

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  
 

Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa