17 maja 2016 roku w Hotel Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi. Uczestnicy podnosili najistotniejsze kwestie dotyczące barier we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w tym środowisku.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji społecznych z województwa lubelskiego i podkarpackiego wspólne debatowali na temat ich sytuacji, stanu realizacji swoich praw oraz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Wydarzenie w długiej perspektywie ma na celu dążenie osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi do zapewnienia im pełnego i równego korzystania z praw człowieka oraz podstawowych wolności na równi ze wszystkimi obywatelami.

Tym razem swoimi doświadczeniami na temat stanu realizacji praw osób niepełnosprawnych w Bułgarii dzielił się Doktor Rumen Petrov z New Bulgarian University w Sofii.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-05-17 Lublin zaburzenia i urazy neurologiczne.pdf

 

Autor: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

  

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.