31 maja 2016 roku w Hotel Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie było narzekania i utyskiwania. Była merytoryczna dyskusja w trzech obszarach: edukacja, dostęp do dóbr kultury i sportu oraz empowerment.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji społecznych z województwa lubelskiego i podkarpackiego wspólne debatowali na temat ich sytuacji, stanu realizacji swoich praw oraz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Wydarzenie w długiej perspektywie ma na celu dążenie osób z niepełnosprawnością wzroku do zapewnienia im pełnego i równego korzystania z praw człowieka oraz podstawowych wolności na równi ze wszystkimi obywatelami.

Ekspertem zagranicznym w niniejszej debacie był Pan Sinan Tafaj - członek Zarządu Europejskiej Unii Osób Niewidomych, Przewodniczący Albańskiego Stowarzyszenia Osób Niewidomych oraz Wiceprzewodniczący Albańskiej Rady Narodowej ds. Osób z Niepełnosprawnościami. - "Jestem pod dużym wrażeniem i po raz pierwszy spotykam się z tak demokratycznym podejściem do omawianych i wybieranych tematów do dyskusji. Brawo..." powiedział  Sinan Tafaj - doktor Międzynarodowego Prawa Publicznego. Prawnik. Ekspert w kolejnej debacie dotyczącej Wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych "Wspólna sprawa". 

Uczestnikami debaty byli nie tylko przedstawiciele oddziałów i kół Polskiego Związku Niewidomych i innych organizacji pozarządowych, ale także osoby prywatne takie jak Pan Maciej Białek (pierwowzór głównego  bohatera filmu Carte Blanche), Mariusz Wołkowicz z kapeli Drewutnia czy Pan Andrzej Góźdź z zawodu prawnik oraz właściciel kancelarii adwokackiej, który mimo niepełnosprawności reprezentował stanowisko, że każdy wbrew wyzwaniom wynikającym z niepełnosprawności, może osiągnąć swoje cele życiowe.

Widok na salę konferencyjną zza pleców Sinana Tafaja

Nie było narzekania i utyskiwania. Była merytoryczna dyskusja w trzech obszarach: edukacja, dostęp do dóbr kultury i sportu oraz empowerment. Podczas wymiany doświadczeń pojawił się ważny wątek postawy roszczeniowej osób z niepełnosprawnością, a konkretnie to osoby z niepełnosprawnością egzekwując swoje prawa mają poczucie, że są roszczeniowi. Tę postawę także należy zmienić.

 - "...Chcemy , aby nasz głos był słyszalny, aby wyciągnięte zostały z tej dyskusji wnioski i miały przełożenie w dalszych działaniach na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnością, ale także aby osoby z niepełnosprawnością miały większą świadomość swoich praw i obowiązków. Inaczej tracimy czas." 

To nie pierwsza i nie ostatnia debata przeprowadzona w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa". W 2016 roku w całej Polsce ma ich być aż 60. 1800 doradców z 10 różnych środowisk wspólnie zidentyfikuje bariery hamujące korzystanie z prawa człowieka osobom z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi. Mamy nadzieję, że ten głos wybranych pozwoli wspólnie zmieniać na lepsze otoczenie wszystkich osób niepełnosprawnych w naszej ojczyźnie.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-05-31 Lublin wzrokowa.pdf

Autorzy: Anna Dąbrowska, Łukasz Lewicki, Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

  

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            -"Jestem pod dużym wrażeniem i po raz pierwszy spotykam się z tak demokratycznym podejściem do omawianych i wybieranych tematów do dyskusji. Brawo. .."

Powiedział  Sinan Tafaj -doktor Międzynarodowego Prawa Publicznego. Prawnik. Ekspert w kolejnej debacie dotyczącej Wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych "Wspólna sprawa" . Debata odbyła się w Lublinie  tym razem w środowisku osób z niepełnosprawnością wzroku.

   Nie było narzekania i utyskiwania. Była merytoryczna dyskusja w trzech obszarach: edukacja, dostęp do dóbr kultury i sportu oraz empowerment.

   Podczas wymiany doświadczeń pojawił się ważny wątek postawy roszczeniowej osób z niepełnosprawnością, a konkretnie to osoby z niepełnosprawnością egzekwując swoje prawa mają poczucie, że są roszczeniowi. Tę postawę także należy zmienić.

     .." Chcemy , aby nasz głos był słyszalny, aby wyciągnięte zostały z tej dyskusji wnioski i miały przełożenie w dalszych działaniach na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnością, ale także aby osoby z niepełnosprawnością miały większą świadomość swoich praw i obowiązków. Inaczej tracimy czas."