Od 1 do 3 czerwca w Krakowie w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa" odbyły się 3 debaty dla przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Kraków przywitał nas gościną i otwartością na potrzeby osób niepełnosprawnych, dzięki czemu debaty odbyły się zgodnie z planem.

 Ilustracja - cykl debat w Krakowie - część pierwsza

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jako partner w projekcie "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa" jest odpowiedzialne za organizację 30 debat w środowiskach osób niepełnosprawnych w Polsce południowo-wschodniej. W dniu 1 czerwca 2016 roku zainaugurowano cykl 9 debat, które odbyły się między 1 a 15 czerwca w Krakowie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z  województwa małopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego wspólnie debatowali nad barierami we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w polskich realiach. Debaty zrealizowane między 1 a 3 czerwca były poświęcone 3 grupom niepełnosprawności, mianowicie:

  • 1 czerwca - debata poświęcona środowisku osób z zaburzeniami neurologicznymi,
  • 2 czerwca - debata poświęcona środowisku osób z niepełnosprawnością ruchową,
  • 3 czerwca - debata poświęcona środowisku osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Debata dla środowiska osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi odbyła się w sali Złoty Róg hotelu Wyspiański w Krakowie. Moderatorami debaty były Panie: Zofia Brzozowska, Katarzyna Kazańska i Małgorzata Kazańska-Piłat. Wydarzenie wspierał merytorycznie Pan Marian Anasz z Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-01 Kraków zaburzenia i urazy neurologiczne.pdf

Fotorelacja:

 

 

Debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością ruchową, która odbyła się 2 czerwca miała bardzo żywiołowy przebieg, między innymi ze względu na udział Pani Kapki Panayotowej, bułgarskiej aktywistki działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, która swoim niebanalnym dialogiem potrafi kruszyć wszelkie bariery. Tym razem ze względów organizacyjnych i w celu podniesienia dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo miejsce debaty zostało przeniesione na parter hotelu Wyspiański. Moderatorami debaty byli: Alicja Jankiewicz, Agata Kapiec i Kamil Kabasiński. 

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-02 Kraków niepełnosprawność ruchowa.pdf

Fotorelacja:

 

 

Debata dla środowiska osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi odbyła się w hotelu Witek pod Krakowem. Ze względu na oddalenie hotelu od centrum miasta organizator zapewnił transport uczestników z dworca Kraków Główny do miejsca debaty. Ekspertem zagranicznym był Pan Gabor Gombos, węgierski ekspert, były członek ciała traktatowego konwencji i adiunkt w NUI Galway i NALSAR University of Law. Obsada moderatorów była taka sama jak w poprzedniej debacie.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-03 Kraków całościowe zaburzenia rozwojowe.pdf

Fotorelacja:

 

Kraków przywitał nas gościną i otwartością na potrzeby osób niepełnosprawnych, dzięki czemu debaty odbyły się zgodnie z planem. Do domu wracaliśmy z ogromną satysfakcją i nadzieją na kontynuację dyskusji w przyszłości.

Autor: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

 

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            -"Jestem pod dużym wrażeniem i po raz pierwszy spotykam się z tak demokratycznym podejściem do omawianych i wybieranych tematów do dyskusji. Brawo. .."

Powiedział  Sinan Tafaj -doktor Międzynarodowego Prawa Publicznego. Prawnik. Ekspert w kolejnej debacie dotyczącej Wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych "Wspólna sprawa" . Debata odbyła się w Lublinie  tym razem w środowisku osób z niepełnosprawnością wzroku.

   Nie było narzekania i utyskiwania. Była merytoryczna dyskusja w trzech obszarach: edukacja, dostęp do dóbr kultury i sportu oraz empowerment.

   Podczas wymiany doświadczeń pojawił się ważny wątek postawy roszczeniowej osób z niepełnosprawnością, a konkretnie to osoby z niepełnosprawnością egzekwując swoje prawa mają poczucie, że są roszczeniowi. Tę postawę także należy zmienić.

     .." Chcemy , aby nasz głos był słyszalny, aby wyciągnięte zostały z tej dyskusji wnioski i miały przełożenie w dalszych działaniach na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnością, ale także aby osoby z niepełnosprawnością miały większą świadomość swoich praw i obowiązków. Inaczej tracimy czas."