Kolejne debaty w Krakowie. Tym razem przeprowadzone dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, doświadczających problemów zdrowia psychicznego oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy nie zawiedli i przybyli licznie.

 Cykl debat w Krakowie - część 2

Druga część z cyklu debat w Krakowie odbyła się w dniach od 8 do 10 czerwca 2016 roku. Na miejsca realizacji wybrano dogodne dla osób niepełnosprawnych i znajdujące się w niedalekiej odległości od dworca Kraków Główny sale konferencyjne. Tak jak poprzednio uczestnikami debat byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji społecznych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

8 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku

Początek debaty, widok na salę konferencyjną w stronę ekranu multimedialnego. Na sali ponad 30 osób.

To już druga debata poświęcona niepełnosprawności wzroku - pierwsza odbyła się w Lublinie. Na miejsce realizacji wydarzenia wybrano Hotel Ibis położony w niedalekiej odległości od Dworca Kraków Główny. Tutaj również nie zabrakło aktywnych uczestników. Podobnie jak w Lublinie, jedynym ograniczeniem w usłyszeniu ważnego głosu reprezentantów środowiska, był czas - do dyspozycji niecałe 5 godzin! Tym razem omówiono tematykę empowerment (świadomość własnych praw oraz poczucie sprawczości), pracy zawodowej i zdrowia.

Za nami dwie ważne debaty z niepełnosprawnością wzroku, obie dzięki wparciu uznanego eksperta w kwestiach prawnych dotyczących zapisów konwencji i praw człowieka w ogóle, pochodzącego z Albanii, Pana Tafaja oraz jego asystentki Iny, osób o jakże barwnej aparycji i wyjątkowo przyjaznym sposobie bycia. Pan Sinan Tafaj jest Członkiem Zarządu Europejskiej Unii Osób Niewidomych, Przewodniczącym Albańskiego Stowarzyszenia Osób Niewidomych, Wiceprzewodniczącym Albańskiej Rady Narodowej ds. Osób Z Niepełnosprawnościami (członkiem-obserwatorem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych).

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-08 Kraków niepełnosprawność wzroku.pdf

Fotorelacja:

 

 

9 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego.

Widok na ekran multimedialny. Pierwszy slajd: Debata dla środowiska osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Kraków, 9 czerwca 2016 roku

Swoim doświadczeniem z uczestnikami debaty dzielił się Pan Erik Olsen z Europejskiej Sieci (ex) użytkowników i ocalonych w psychiatrii (ENUSP).

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-09 Kraków osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego.pdf

Fotorelacja:

 

 

10 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Widok na salę konferencyjną w stronę ekranu. Na sali około 25 osób. Przemawia Dawid Towell.

Ekspertem zagranicznym w tym dniu był Pan David Towell - dyrektor londyńskiego Centre for Inclusive Futures, działającego na rzecz zrównoważonych społeczności, niewykluczających żadnego obywatela.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-10 Kraków niepełnosprawność intelektualna.pdf

Fotorelacja:

 

Autorzy: Paweł Limek, Łukasz Lewicki

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

 

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            -"Jestem pod dużym wrażeniem i po raz pierwszy spotykam się z tak demokratycznym podejściem do omawianych i wybieranych tematów do dyskusji. Brawo. .."

Powiedział  Sinan Tafaj -doktor Międzynarodowego Prawa Publicznego. Prawnik. Ekspert w kolejnej debacie dotyczącej Wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych "Wspólna sprawa" . Debata odbyła się w Lublinie  tym razem w środowisku osób z niepełnosprawnością wzroku.

   Nie było narzekania i utyskiwania. Była merytoryczna dyskusja w trzech obszarach: edukacja, dostęp do dóbr kultury i sportu oraz empowerment.

   Podczas wymiany doświadczeń pojawił się ważny wątek postawy roszczeniowej osób z niepełnosprawnością, a konkretnie to osoby z niepełnosprawnością egzekwując swoje prawa mają poczucie, że są roszczeniowi. Tę postawę także należy zmienić.

     .." Chcemy , aby nasz głos był słyszalny, aby wyciągnięte zostały z tej dyskusji wnioski i miały przełożenie w dalszych działaniach na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnością, ale także aby osoby z niepełnosprawnością miały większą świadomość swoich praw i obowiązków. Inaczej tracimy czas."