20 czerwca tego roku w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy nie zawiedli - przybyli licznie i wspólnie debatowali nad barierami we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w lubelskich i podkarpackich warunkach.

Debata dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - widok na salę, na pierwszym planie notatnik dla uczestników debaty.

 

Swoim doświadczeniem z pracy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie w Anglii dzielił się Pan David Towell.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-20 Lublin niepełnosprawność intelektualna.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.