29 czerwca tego roku w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ekspertem zagranicznym był Gabor Petri, doktorant w Centrum Tizard, University of Kent.

Widok na ekran multimedialny - Debata dla środowiska osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, Lublin, 29 czerwca 2016 roku

Debatę poprowadzili moderatorzy LFOON-SW: Alicja Jankiewicz - Prezes LFOON-SW, Kamil Kabasiński - zaangażowany również w działania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem i Agata Kapiec - terapeuta Fundacji Alpha w Lublinie.

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-06-29 Lublin całościowe zaburzenia rozwojowe.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.