W piątek 23 września we Wrocławiu odbyła się debata dla środowiska osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestnicy nie zawiedli - stawili się licznie oraz żywo dyskutowali na tematy związane z wdrażaniem KPON w polskiej rzeczywistości.

Tak jak dzień wcześniej wydarzenie miało miejsce w Hotelu InVite we Wrocławiu, gdzie osoby z niepełnosprawnością bez barier mogą dyskutować na tematy związane z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz o barierach jakie napotykają w życiu codziennym.

Początek debaty. Widok na salę konferencyjną zza wysp roboczych. W tle ekran multimedialny i moderatorzy debat. Uczestnicy siedzący przy wyspach roboczych na pierwszym planie. 

Ekspertem zagranicznym piątkowej debaty był Pan Pietro Cirrincione, włoski aktywista działający na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, który sam ma Zespół Aspergera. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym w Międzynarodowym Stowarzyszeniu "Autism-Europe" oraz pełni inne role społęczne i zawodowe (między innymi pracuje w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych - EDF, czy też Członikiem Zarządu w klubie piłki nożnej Autistic Football Club).

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-09-23 Wrocław całościowe zaburzenia rozwojowe.pdf

Fotorelacja:

Autor: Paweł Limek
Fotografie: Kamil Artur Kuliński
 
Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.