Treść w Polskim Języku Migowym - kliknij

Treść w Polskim Języku Migowym

Lublin, dn. 03 czerwca 2017 r.

 

Znak sprawy: R - 02/06/2017/WS

 

ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ

 

Szanowni Państwo,

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23

REGON 430401170

NIP 946-182-01-02

w ramach procedury badania ceny rynkowej zaprasza do składania ofert

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt.  „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa nadana planowanemu do przeprowadzenia zamówieniu: Wykonanie usługi konsultacyjnej dotyczącej   zapewnienia równych szans osobom z niepełnosprawnościami

 

Opis przedmiotu planowanego do przeprowadzenia zamówienia:

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:98200000-5 - Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

Przedmiotem zamówienia jest skonsultowanie i zaopiniowanie przez  środowisko osób z niepełnosprawnościami wstępnych konkretnych  rekomendacji prawnych i pozaprawnych  zmian proponowanych do wprowadzenia w politykach publicznych w celu ich dostosowania do postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych a  opracowanych w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa”.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. konsultację poprzez sporządzenie opinii w formie odpowiedzi na pytania ankiety wg formularza przygotowanego i przekazanego przez Zamawiającego,
 2.  konsultację bezpośrednią poprzez czynne uczestnictwo w jednej debacie z dwudziestu debat poniżej opisanych.

Miejsce i termin wykonania usługi: W ramach każdego z niżej wymienionego rodzaju niepełnosprawności LFOON-SW przewiduje do realizacji 20 debat dotyczących określonego rodzaju niepełnosprawności - 10 w Lublinie i 10 w Krakowie, w okresie czerwiec- październik 2017 w tym :

HARMONOGRAM DEBAT

Lp./   Data / Miejsce debaty

Debata dotycząca środowiska :

1.      30.06. 2017 r. LUBLIN

osób z niepełnosprawnością wzroku

2.     04.07.2017 r. LUBLIN

osób z niepełnosprawnością spowodowaną zaburzeniami i urazami neurologicznymi

3.     05.07.2017 r. LUBLIN

osób z niepełnosprawnością spowodowaną chorobami przewlekłymi

4.      06.07.2017 r. LUBLIN

osób z niepełnosprawnością ruchową

5.      07.07.2017 r. LUBLIN

osób z niepełnosprawnością słuchową

6.      09.10.2017 r. LUBLIN

osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia

7.       10.10.2017 r. LUBLIN

osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

8.       11.10.2017 r. LUBLIN

osób słabosłyszących

9.       12.10.2017 r. LUBLIN

osób z niepełnosprawnością intelektualną

10.     13.10.2017 r. LUBLIN

osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego

11.     11.09.2017 r. KRAKÓW

osób z niepełnosprawnością intelektualną

12.     12.09.2017 r. KRAKÓW

osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego

13.     13.09.2017 r. KRAKÓW

osób głuchoniewidomych

14.     14.09.2017 r. KRAKÓW

osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia

15.     15.09.2017 r. KRAKÓW

osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

16.     18.09.2017 r. KRAKÓW

osób z niepełnosprawnością ruchową

17.     19.09.2017 r. KRAKÓW

osób z niepełnosprawnością wzroku

18.     20.09.2017 r. KRAKÓW

osób z niepełnosprawnością spowodowaną chorobami przewlekłymi

19.     21.09.2017 r. KRAKÓW

osób z niepełnosprawnością spowodowaną zaburzeniami i urazami neurologicznymi

20.    22.09.2017 r. KRAKÓW

osób z niepełnosprawnością słuchową

Czas trwania jednej debaty: 5 godzin zegarowych, w tym przerwa. W każdej debacie z daną niepełnosprawnością konsultowane będą rekomendacje prawne i pozaprawne w obrębie 6 działów administracji publicznej. Konsultacje rekomendacji prawnych i pozaprawnych odbywać się będą według poniższego schematu.

Debata dotycząca osób z określoną w ww. harmonogramie niepełnosprawnością

Debata 1

Czerwiec/lipiec 2017

Debata 2

 Wrzesień 2017

Debata 3

Wrzesień 2017

Debata 4

Październik 2017

Omawiane polityki

1. sprawy zagraniczne;

2. oświata i wychowanie;

3. nauka;

4. szkolnictwo wyższe.

5. turystyka;

6. rozwój wsi;

7. zdrowie;

8. praca;

9. rodzina;

10. budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

11. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

12. kultura fizyczna;

13.zabezpieczenie społeczne;

14. gospodarka;

15. rozwój regionalny;

16. transport;

17. finanse publiczne;

18.instytucje finansowe;

19. administracja publiczna;

20. sprawiedliwość;

21. sprawy wewnętrzne;

22. łączność;

23. informatyzacja;

24. członkostwo RP w Unii Europejskiej;

W każdej konsultacyjnej debacie środowiskowej udział weźmie średnio po 42 Wykonawców – uczestników/uczestniczek. Wykonawca zdolny do wykonania zamówienia powinien mieć niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów dotyczących danego rodzaju niepełnosprawności, oraz znać w zakresie podstawowym  Konwencję ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych, uregulowania i Ustawy krajowe dotyczące praw osób niepełnosprawnych

Zgodnie z zapisami projektu Wykonawcami-uczestnikami/uczestniczkami  debat mogą być np.: osoby z niepełnosprawnościami, reprezentanci organizacji osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli organizacji działających na ich rzecz, opiekunowie, przedstawiciele otoczenia pracującego na  rzecz osób z niepełnosprawnościami  oraz praktycy zajmujących się problematyką niepełnosprawności na poziomie polityk publicznych.

 

Program debaty środowiskowej, obejmować będzie zakres tematyczny dyskusji nad projektowanymi rekomendacjami prawnymi i pozaprawnymi z uwzględnieniem ram czasowych przeznaczonych na poszczególne zagadnienia:

Projektowane rekomendacje prawne zostaną zaprezentowane w podziale na kategorie, pogrupowane w oparciu o formalne kryterium legislacyjne, tzn.:

 • rekomendacje wymagające systemowej zmiany prawa – tego typu rekomendacje obejmą zmiany legislacyjne dotyczące norm prawnych o ukształtowanej treści i praktyce stosowania właściwej dla danej gałęzi prawa lub kilku gałęzi prawa; wdrożenie tych rekomendacji może polegać na zmianie więcej niż jednego aktu normatywnego lub przygotowaniu nowych jednostek systematycznych (działów, rozdziałów) dla obowiązującego aktu normatywnego; 
 • rekomendacje wymagające równoległej zmiany kilku aktów normatywnych -  tego typu rekomendacje obejmą zmiany legislacyjne dotyczące więcej niż jednego aktu normatywnego, lecz ich wdrożenie nie będzie związane z tak doniosłą zmianą jak w przypadku rekomendacji wymagających systemowej zmiany prawa, stąd charakteryzują się mniejszym stopniem skomplikowania legislacyjnego;
 • rekomendacje wymagające punktowej zmiany prawa - tego typu rekomendacje obejmą zmianę legislacyjną dotyczącą jednego przepisu prawnego, a zatem zmiany pojedynczego aktu normatywnego; są to rekomendacje o najmniejszym stopniu trudności z legislacyjnego punktu widzenia;
 • rekomendacje niewymagające zmiany prawa - tego typu rekomendacje są możliwe do wprowadzenia bez zmiany prawa, tj. w drodze samoregulacji lub poprzez tzw. „opcję zerową”, tzn. obowiązujące przepisy prawne pozostają niezmienione, lecz poprzez sformułowanie adekwatnej polityki zmianie ulega wykładnia i stosowanie tych przepisów, prowadząca do zniwelowania zidentyfikowanej bariery prawnej, na którą natrafiają osoby z niepełnosprawnościami.  

W przypadku rekomendacji pozaprawnych w ramach poszczególnych polityk pogrupowane one zostaną, w zależności od poziomu oddziaływania jako krajoweregionalno-lokalne. Każda rekomendacja przypisana będzie do bariery, którą ma zlikwidować.

Zadaniem Wykonawcy – uczestnika/uczestniczki debat będzie, w wyniku dyskusji, przyporządkowanie rekomendacji do jednej z czterech  poniższych grup:

 • Konieczne do wdrożenia;
 • Pożądane do wdrożenia;
 • Pomocnicze;
 • Zbędne.

Ponadto, zadaniem Wykonawcy – uczestnika/uczestniczki w trakcie debat będzie określenie dla każdej rekomendacji:

 1. prawidłowości jej treści,
 2. jej skutków społeczno-gospodarczych,
 3. uzasadnieniadlaczego rekomendacja powinna tak wyglądać i jaki przepis KPON uzasadnia jej wdrożenie?

Wykonawcy - uczestnicy debat, co najmniej na 7 dni przed debatą, otrzymają następujące materiały :

       I.       program debaty wraz z rozwiniętymi tezami do dyskusji,

 1. ankietę dla uczestnika debaty,

Ankieta dla Wykonawcy – uczestnika/uczestniczki debaty zawierać będzie pytania dotyczące jego opinii na temat zaproponowanych rekomendacji zmian prawnych i pozaprawnych. Szacowany czas na opracowanie ankiety do 5 godzin.

 1. materiały dla Wykonawców - uczestników/uczestniczek.

Materiały dla Wykonawców- uczestników/uczestniczek składać się będą z opisu każdej rekomendacji prawnej i pozaprawnej oraz  zawierać:

 • w przypadku rekomendacji prawnych:

- barierę prawną, do której zniwelowania ma zmierzać – na jakie problem odpowiada rekomendacja prawna?

 - istotę postulowanej zmiany legislacyjnej – co zmieni i do czego zmierza sformułowana rekomendacja prawna?

- akt normatywny, będący przedmiotem postulowanej zmiany legislacyjnej – który akt prawny/przepis prawny powinien ulec zmianie?

- wstępne brzmienie postulowanych przepisów prawnych – jaką postać powinny przyjąć postulowane zmiany legislacyjne?

- syntetyczne uzasadnienie postulowanego kształtu zmiany prawa – dlaczego rekomendacja powinna tak wyglądać i jaki przepis KPON uzasadnienia jej wdrożenie?

 • w przypadku rekomendacji pozaprawnych:
 1. barierę pozaprawną, do której zniwelowania ma zmierzać – na jakie problem odpowiada rekomendacja pozaprawna?
 2. istotę postulowanej zmiany – co zmieni i do czego zmierza sformułowana rekomendacja pozaprawna?
 3. wstępne brzmienie postulowanych zmian – jaką postać powinny przyjąć postulowane zmiany pozaprawne?
 4. syntetyczne uzasadnienie postulowanego kształtu zmiany – dlaczego rekomendacja powinna tak wyglądać i jaki przepis KPON uzasadnia jej wdrożenie?

 

Dorobek środowiskowych debat konsultacyjnych zostanie przedstawiony w postaci raportu i wykorzystany do przygotowania raportów z oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych i ostatecznych wersji rekomendacji.

Wypełniona ankieta musi zostać wypełniona i dostarczona Zamawiającemu przed rozpoczęciem debaty.

 

Sposób obliczenia Ceny – wynagrodzenia za wykonanie usługi:

Z wybranymi wykonawcami zostanie podpisana umowa zlecenie.  Wykonawca w cenie oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności koszt materiałów niezbędnych do wykonania  usługi, koszt składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne (ZUS) i podatku dochodowego, konieczne do poniesienia przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone będzie o potrącenia składek należnych ZUS i podatków, przekazanych przez Zamawiającego tym instytucjom.

Wykonawca w cenie ofertowej nie uwzględnia kosztów dojazdu na debatę. Zamawiający zwraca koszty podróży Wykonawcy-uczestnikowi/uczestniczce debaty do wysokości kosztów przejazdu transportem publicznym. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, kiedy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia lub znacznie utrudnia możliwość skorzystania z komunikacji publicznej Zamawiający może dokonać Wykonawcy – uczestnikowi/uczestniczce zwrotu kosztów podróży na debatę prywatnym samochodem .

 Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów wykonania usług konsultacyjnych z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji i dokumentów.

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – ofert w terminie do dnia 06 czerwca 2017 roku do godz. 16.00. w siedzibie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (adres: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, pokój nr 14 ) w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Zofia Brzozowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: 513 046 883.

W imieniu Zamawiającego:

Alicja Jankiewicz – Prezes FLOON-SW

 

Treść w Polskim Języku Migowym