Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15
z dnia 20.06.2017 r.

dotyczące wyboru wykonawcy usług noclegowych, zapewnienia wyżywienia
oraz wynajmu sali i technicznej obsługi debaty środowiskowej dotyczącej osób z niepełnosprawnością ruchową w dniu 06.07.2017 r. w Lublinie w ramach projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00).

Nr postępowania: 15/2017/WSP/LFOON, z dnia 20.06.2017 roku

TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 września 2016 r.).
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Zapytanie zostanie udostępnione w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 – organizacja pożytku publicznego.
Partnerami są:
1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 40 – uczelnia państwowa;
2. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki,
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 – organizacja pożytku publicznego;
3. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 10-575 Olsztyn,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 lok 14 – organizacja pożytku publicznego;
4. Domański Zakrzewski Palinka spółka komandytowa, 00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ 1 lok.21.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług noclegowych, zapewnienia wyżywienia oraz wynajmu sali i technicznej obsługi debaty środowiskowej dotyczącej osób z niepełnosprawnością ruchową w dniu 06.07.2017 r., organizowanej w Lublinie, w ramach ww. projektu, zgodnie z poniższym:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na zadania:
1. ZADANIE I – wykonanie usług noclegowych;
2. ZADANIE II – zapewnienie wyżywienia;
3. ZADANIE III – wynajem sali i techniczna obsługa debaty.

Zakres usług i wymagany sposób ich wykonania szczegółowo określa Załącznik nr 1 do zapytania stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględnia podział na poszczególne 3 zadania oraz specyfikuje minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie zadań.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (dla poszczególnych części zamówienia – zadań) obejmujących kompleksowe wykonanie zamówienia w zakresie opisanego zadania lub zadań.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przewidujących inny sposób realizacji przedmiotu zamówienia niż opisany przez Zamawiającego.

III. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY, ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakres usług i wymagany sposób ich wykonania szczegółowo określa Załącznik nr 1 do zapytania stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
wszystkie zadania 06.07.2017 r. LUBLIN

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy w zakresie wszystkich zadań na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają niezbędne doświadczenie i wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu z należytą starannością wykonali co najmniej jedną usługę dla grupy co najmniej 50 (pięćdziesięcio) osobowej:
dla zdania I - obejmującą świadczenie usług noclegowych,
dla zadania II - obejmującą świadczenie usług w zakresie przygotowania i podania posiłków,
dla zadania III - obejmującą świadczenie usług wynajmu sali.

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

b) posiadają niezbędną infrastrukturę do wykonania zamówienia i wykażą do realizacji zamówienia obiekt lub obiekty:
dla zadania I - posiadający/ce co najmniej kategorię 2* lub spełniający/ce warunki standardu co najmniej 2* zgodnie z normami funkcjonalnymi oraz jakościowymi dotyczącymi bazy noclegowej określonymi w przepisach zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Płacy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.),
dla zadania II - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,
dla zadania III - znajdujący się na terenie miasta Lublina w odległości od dworca PKP i PKS, której pokonanie komunikacją miejską nie zajmie dłużej niż 30 minut.

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą (zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania), oświadczenie o posiadaniu decyzji o nadaniu kategorii, potwierdzającej zaszeregowanie i podaje adres umiejscowienia obiektu lub oświadczenie o spełnianiu warunków co najmniej standardu 2* i podaje adres umiejscowienia obiektu.

VI. WYMÓG SPEŁNIANIA KLAUZULI SPOŁECZNEJ

W zakresie zadania II - Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi wyżywienia (kod CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) zatrudniona była minimum 1(jedna) osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki).
Osoba powinna być zatrudniona w jednej z poniższych form:
- na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 143 j.t. z późn. zm.) lub odpowiadających mu programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę oraz dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych.
W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganej liczby wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W celu potwierdzenia spełniania wymogu Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

VII. WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

VIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w języku polskim na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
– Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jedno, więcej niż jedno lub wszystkie zadania.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentacji. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2017r. do godziny 16:30:00 w formie pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) na adres: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, 20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usług noclegowej, zapewnienia wyżywienia oraz wynajmu sali i technicznej obsługi
debaty środowiskowej dotyczącej osób z niepełnosprawnością ruchową w dniu 06.07.2017 r. w Lublinie – Nr postępowania 15 /2017/WSP/LFOON”
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zofia Brzozowska, tel. 603 614 700, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokonana oceny ofert w zakresie każdej części – każdego zadania oddzielnie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdego zadania zgodnie z poniższym:

Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 60%,
2) Stopień spełniania klauzul społecznych** – waga 40%
* – ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;
** – ocenie będzie podlegało zadeklarowanie zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby/osób znajdującej/ych się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zaś w zakresie usługi wyżywienia (ZADANIE II) zatrudnienie do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby/osób znajdującej/ych się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ponad co najmniej 1 osobę wymaganą w rozdziale VI zapytania.

Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi wzorami i zasadami:

kryterium Cena (C): wzór C = (Cn / Co) x 100x 60%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium, otrzyma maksymalnie 60 punktów.

kryterium Stopień spełniania klauzul społecznych (S)
S - Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie przyznana według następujących zasad:
dla ZADANIA I i dla ZADANIA III
1) Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia przy usługach noclegowej i/lub wynajmu sali żadnej osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 0 pkt
2) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przy usługach noclegowej i/lub wynajmu sali osobę/osoby znajdującą/ce się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 40 pkt
dla ZADANIA II
3) Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia przy usłudze wyżywienia żadnej osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ponad co najmniej 1 osobę wymaganą w rozdziale VI zapytania – 0 pkt
4) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przy usłudze wyżywienia osobę/osoby znajdującą/ce się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w ilości ponad co najmniej 1 osobę wymaganą w rozdziale VI zapytania – 40 pkt

Punkty za kryterium „Stopień spełnienia klauzul społecznych” (tj. 0 lub 40 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania, zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia.
Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie – 40 pkt.

Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów - oceny ofert: P = C + S, gdzie: P – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu, z Wykonawcami których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail), na adres e-mail wskazany w ofercie.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich znajdującej się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


XIV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. terminu wykonania usług tj. dat usług noclegowych i podawania posiłków oraz wynajmu sal, na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub na wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia oraz w przypadku zmiany terminu wykonania usług przez instytucję pośredniczącą,
2. miejsca świadczenia usług na wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia, powodujących po stronie Wykonawcy znaczne utrudnienia w należytym wykonaniu usług w ustalonej lokalizacji lub brak możliwości zrealizowania usług,
3. ilości usług, w przypadku gdy zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie debaty dla liczby osób wskazanych w zapytaniu ofertowym (zmniejszenie ilości usług stosownie do możliwości ich maksymalnego wykorzystania) przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia wykonawcy stosownie do ilości zrealizowanych usług (zapłata nastąpi jedynie za faktycznie wykorzystane noclegi, posiłki, oraz sale).
4. wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. FINANSOWANIE

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00) i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


XVII. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


W imieniu Zamawiającego:

Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW