Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 29.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17

z dnia 20.06.2017 r.

dotyczące wyboru wykonawcy usług opracowania graficznego, przygotowania składu do druku oraz wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych dla uczestników i uczestniczek 20 debat konsultacyjnych, organizowanych w ramach projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00).

Nr postępowania: 17/2017/WSP/LFOON, z dnia 20.06.2017 roku

TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 września 2016 r.).
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Zapytanie zostanie udostępnione w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 – organizacja pożytku publicznego.
Partnerami są:
1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 40 – uczelnia państwowa;
2. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki,
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 – organizacja pożytku publicznego;
3. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 10-575 Olsztyn,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 lok 14 – organizacja pożytku publicznego;
4. Domański Zakrzewski Palinka spółka komandytowa, 00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ 1 lok.21.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane,
79822000-2 Usługi składu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opracowania graficznego, przygotowania składu do druku oraz wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych dla uczestników i uczestniczek 20 debat konsultacyjnych, organizowanych w ramach projektu pt. ”Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych- wspólna sprawa” ( POWR.02.06.00-00-006/15-00).
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie materiałów informacyjnych, na które składa się broszura informacyjna- notes wraz z programem debaty umieszczone w teczce konferencyjnej, w 900 egzemplarzach.

Zakres usług i wymagany sposób ich wykonania określa Załącznik nr 1 do zapytania stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przewidujących inny sposób realizacji przedmiotu zamówienia niż opisany przez Zamawiającego.

III. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY, ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakres usług i wymagany sposób ich wykonania szczegółowo określa Załącznik nr 1 do zapytania stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia
W okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 10.10.2017 r. periodycznie w ilościach i terminach szczegółowo określonych w harmonogramie uwzględniającym terminy realizacji debat, opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.


V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają niezbędne doświadczenie i wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, z należytą starannością wykonali co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 10 000 zł brutto, obejmującą przygotowanie składu do druku oraz wydruk.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW.

W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

VII. WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

VIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w języku polskim na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
– Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia w całości.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentacji. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2017r. do godziny 17:30:00 w formie pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) na adres: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, 20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usług opracowania graficznego, przygotowania składu do druku oraz wydruk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych dla uczestników i uczestniczek 20 debat konsultacyjnych – Nr postępowania 17/2017/WSP/LFOON”
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zofia Brzozowska, tel. 603 614 700, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokonana oceny ofert i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:

Kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa brutto* – waga 100%,
* – ocenie będzie podlegała łączna cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi wzorami i zasadami:

kryterium Cena (C): wzór C = (Cn / Co) x 100x 100%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza, otrzyma maksymalnie 100 punktów.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu, z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail), na adres e-mail wskazany w ofercie.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich znajdującej się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


XIV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. terminu wykonania usług, na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub na wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia oraz w przypadku zmiany terminu wykonania usług przez instytucję pośredniczącą,
2. ilości usług, w przypadku gdy zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie debaty dla liczby osób wskazanych w zapytaniu ofertowym (zmniejszenie ilości usług stosownie do możliwości ich maksymalnego wykorzystania) przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia wykonawcy stosownie do ilości zrealizowanych usług (zapłata nastąpi jedynie za faktycznie wykonane usługi).
3. wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


XVI. FINANSOWANIE

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00) i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

XVII. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


W imieniu Zamawiającego:

Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW