Lublin, dn. 21 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: R - 04/06/2017/WS


ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ

Szanowni Państwo,

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02
w ramach procedury badania ceny rynkowej zaprasza do składania ofert

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:
33185100-1 Części i akcesoria do aparatów słuchowych
EA19-9 Dla/Przystosowane dla osób słabosłyszących

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wsparcia technicznego dla niesłyszących i słabosłyszących uczestników i uczestniczek czterech debat konsultacyjnych organizowanych w Lublinie i w Krakowie, realizowanych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Terminy i miejsce realizacji debat:

Lp./   Data / Miejsce debaty Debata dotycząca środowiska :
  07.07.2017 r. LUBLIN

osób z niepełnosprawnością słuchową

  11.10.2017 r. LUBLIN

osób słabosłyszących

  13.09.2017 r. KRAKÓW

osób głuchoniewidomych

  22.09.2017 r. KRAKÓW

osób z niepełnosprawnością słuchową

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie dla każdej z czterech debat wsparcia technicznego w postaci:
1) pętli indukcyjnej i innego systemu wspomagania słuchu ( systemu FM),
2) systemu wspomagania słuchu SPT - Symultanicznego Przekazu Tekstowego,
zgodnie z opisanymi poniżej wymaganiami:

Dla ZADANIE I - zapewnienie wsparcia technicznego w postaci pętli indukcyjnej i systemu wspomagania słuchu FM:
1) Przewidywana liczba uczestników każdej z 4 debat: maksymalnie 42,
2) Czas trwania każdej z debat– 5 godzin zegarowych
3) Wymagania dla pętli indukcyjnej i systemu FM
a) Wzmacniacz pętli indukcyjnej spełniający wymagania normy PN EN 60118-4 (IEC 60118-4).
b) Kalibracja systemu pętli po zainstalowaniu do normy PN EN 60118-4 (IEC 60118-4) przy pomocy urządzenia pomiarowego posiadającego świadectwo wzorcowania.
c) Oznaczenie lokalizacji obszaru działania pętli w sposób zgodny z ww. normą.
d) Należyte zabezpieczenie przewodów pętli, aby nie stanowiły zagrożenia dla mobilności osób z niepełnosprawnością, w tym ruchową.
e) Zestaw FM zawierający minimum 5 odbiorników indywidualnych wyposażonych w słuchawki oraz indywidualne pętle indukcyjne naszyjne.
f) Gwarancja prawidłowej synchronizacji współpracy ze sobą systemu pętli indukcyjnej, systemu FM z systemem nagłośnienia w obiekcie.
4) Wymagania fakultatywne:
a) Wskazane jest, aby do dyspozycji były odbiorniki indukcyjne ze słuchawkami dla osób, które nie korzystają z aparatów słuchowych.
b) Wskazane jest, aby usługodawca miał możliwość sprawdzenia ustawień i wykonania włączenia cewek indukcyjnych w aparatach słuchowych osób słabosłyszących.

Dla ZADANIE II - zapewnienie wsparcia technicznego w postaci systemu wspomagania słuchu SPT:
1) Przewidywana liczba uczestników każdej z 4 debat: maksymalnie 42,
2) Czas trwania każdej z debat– 5 godzin zegarowych
3) Wymagania dla SPT - Symultanicznego Przekazu Tekstowego
a) Zapewnienie symultanicznego przekazu tekstowego w czasie rzeczywistym - tj. tekst wypowiedzi prelegentów oraz osób zabierających głos z sali ma ukazywać się na bieżąco i być treściowo zgodny z wypowiedziami.
b) Zapewnienie sprzętu do realizacji SPT, tj. komputera z oprogramowaniem, ewentualnie projektora/monitora z większą przekątną (w przypadku, gdy nie zapewni go wynajmujący salę konferencyjną).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów debat w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Zamawiający żąda od Wykonawcy celem potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania zamawiającego, załączenia do oferty świadectwa wzorcowania urządzenia pomiarowego do kalibracji systemu pętli do normy PN EN 60118-4 (IEC 60118-4).


Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów wykonania usług z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji i dokumentów.

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – ofert w terminie do dnia 23.06. 2017 roku do godz. 16:00. w siedzibie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (adres: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, pokój nr 14 ) w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Zofia Brzozowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 513 046 883.


W imieniu Zamawiającego:

Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW