Informacja o unieważnieniu postępowania z dn. 05.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18
z dnia 26.06.2017 r.

dotyczące wykonania usług wsparcia technicznego dla niesłyszących i słabosłyszących uczestników i uczestniczek 4 debat konsultacyjnych, organizowanych w Lublinie i w Krakowie w ramach projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00).


Nr postępowania: 18/2017/WSP/LFOON, z dnia 26.06.2017 roku

TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 września 2016 r.).
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Zapytanie zostanie udostępnione w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 – organizacja pożytku publicznego.
Partnerami są:
1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 40 – uczelnia państwowa;
2. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki,
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 – organizacja pożytku publicznego;
3. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 10-575 Olsztyn,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 lok 14 – organizacja pożytku publicznego;
4. Domański Zakrzewski Palinka spółka komandytowa, 00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ 1 lok.21.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:
33185100-1 Części i akcesoria do aparatów słuchowych
EA19-9 Dla/Przystosowane dla osób słabosłyszących

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wsparcia technicznego dla niesłyszących i słabosłyszących uczestników i uczestniczek czterech debat konsultacyjnych organizowanych w Lublinie i w Krakowie, realizowanych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” .

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie dla każdej z czterech debat wsparcia technicznego w postaci:
1) pętli indukcyjnej i innego systemu wspomagania słuchu ( systemu FM),
2) systemu wspomagania słuchu SPT - Symultanicznego Przekazu Tekstowego,

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z podziałem na zadania:
1) ZADANIE I - zapewnienie wsparcia technicznego w postaci pętli indukcyjnej i systemu wspomagania słuchu FM
2) ZADANIE II - zapewnienie wsparcia technicznego w postaci systemu wspomagania słuchu SPT

Zakres usług i wymagany sposób ich wykonania szczegółowo określa Załącznik nr 1 do zapytania stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględnia podział na poszczególne 2 zadania oraz specyfikuje minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie zadań.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (dla poszczególnych części zamówienia – zadań) obejmujących kompleksowe wykonanie zamówienia w zakresie opisanego zadania lub zadań.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie jednego zadania lub wszystkich zadań - części na które podzielono przedmiot zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przewidujących inny sposób realizacji przedmiotu zamówienia niż opisany przez Zamawiającego.


III. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY, ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakres usług i wymagany sposób ich wykonania szczegółowo określa Załącznik nr 1 do zapytania stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań (części):
1) 07.07.2017 r. LUBLIN
2) 11.10.2017 r. LUBLIN
3) 13.09.2017 r. KRAKÓW
4) 22.09.2017 r. KRAKÓW

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają niezbędne doświadczenie i wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z należytą starannością wykonali co najmniej jedną usługę obejmującą wsparcie techniczne grupy niesłyszących i/lub słabosłyszących osób w postaci pętli indukcyjnej i/lub systemu wspomagania słuchu SPT - Symultanicznego Przekazu Tekstowego.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w rozdziale V Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

VII. WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.

VIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w języku polskim na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
⦁ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania.
⦁ Świadectwo wzorcowania urządzenia pomiarowego do kalibracji systemu pętli do normy PN EN 60118-4 (IEC 60118-4), celem potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania zamawiającego.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jedno, lub wszystkie zadania.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentacji. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć do dnia 04.07.2017r. do godziny 15:00:00 w formie pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) na adres: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, 20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usług wsparcia technicznego dla niesłyszących i słabosłyszących uczestników i uczestniczek 4 debat konsultacyjnych. ZADANIE NUMER …….... (wpisuje Wykonawca) – Nr postępowania 18/2017/WSP/LFOON”
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


XI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zofia Brzozowska, tel. 513 046 883, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokonana oceny ofert w zakresie każdej części – każdego zadania oddzielnie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdego zadania zgodnie z poniższym:

Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 100%,
* – ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty

Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi wzorami i zasadami:

kryterium Cena (C): wzór C = (Cn / Co) x 100x 100%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium, otrzyma maksymalnie 100 punktów.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą łączną ilość punktów, co uniemożliwi wybór oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty do złożenia ofert dodatkowych, w zakresie ceny oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji cenowych z Wykonawcami których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze, w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail), na adres e-mail wskazany w ofercie.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich znajdującej się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wobec osobistego wykonywania usługi, przed zawarciem umowy jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że w całym okresie wykonywania niniejszego zamówienia, łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (w tym w projekcie „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa”) i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Równocześnie Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o łącznym zaangażowaniu zawodowym przed podpisaniem umowy o realizacji zamówienia oraz informowania o każdej zmianie treści tego oświadczenia, w szczególności o zwiększeniu zaangażowania zawodowego. Zobowiąże się również do przedstawienia Zamawiającemu protokołów w postaci kart pracy, wskazujących prawidłowe wykonanie zadania, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym wynikających z pracy w projekcie „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa”.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


XIV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. terminu wykonania zamówienia, na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia oraz w przypadku zmian wprowadzonych przez instytucję pośredniczącą,
2. miejsca wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia, powodujących znaczne utrudnienia w należytym wykonaniu zamówienia w ustalonej lokalizacji i/lub terminie lub brak możliwości zrealizowania zamówienia w ustalonej lokalizacji i/lub terminie,
3. wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. FINANSOWANIE

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00) i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

XVII. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


W imieniu Zamawiającego:

Alicja Jankiewicz – Prezes LFOON-SW