Lublin, dn. 16 sierpnia 2017 r.

Znak sprawy: R - 06/08/2017/WS


ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ

Szanowni Państwo,

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02
w ramach procedury badania ceny rynkowej zaprasza do składania ofert

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane,
79822000-2 Usługi składu.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług opracowania graficznego, przygotowania składu do druku i wydruk, opracowania cyfrowego i nagrania na nośniku elektronicznym oraz skompletowanie i dostarczenie materiałów informacyjnych dla uczestników i uczestniczek 20 debat konsultacyjnych, organizowanych w ramach projektu pt. ”Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych- wspólna sprawa” ( POWR.02.06.00-00-006/15-00)

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Opracowanie i wykonanie materiałów informacyjnych w ilości 900 (dziewięćset) kompletów, dla uczestników i uczestniczek 20 debat realizowanych w ramach ww. projektu (po 45 kompletów na każdą debatę, w tym egzemplarze do dokumentacji projektu) zgodnie z poniższym szczegółowym opisem oraz w terminach wskazanych poniżej w harmonogramie debat;
2. Skompletowanie materiałów informacyjnych dla uczestników i uczestniczek poszczególnych 20 debat, przy zachowaniu zasady jednolitości materiałów dla każdego uczestnika i uczestniczki danej debaty, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic w zależności od tematyki poszczególnych 20 debat;
3. Dostarczenie materiałów do miejsca realizacji poszczególnych debat, wraz z wniesieniem materiałów do sali konferencyjnej i ich rozłożeniem;
4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do opracowań stanowiących przedmiot zamówienia.


Opis kompletnego 1 egzemplarza materiałów informacyjnych:
Komplet materiałów informacyjnych dla każdego z uczestników i uczestniczek debat składa się z:
1) 4 (czterech) broszur informacyjnych, dla uczestników 2 ( dwóch) debat tj.: dotyczących środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, materiały te należy wykonać w druku powiększonym, każda z czterech broszur zawiera inną treść;
2) materiałów informacyjnych z postanowieniami KPON w kartonowym etui;
3) harmonogramu danej debaty;
4) teczki gromadzącej materiały wymienione powyżej w pkt. 1-3; posiadającej nadruk według projektu Wykonawcy informujący o przeznaczeniu materiałów dla uczestników debat w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 ) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
5) dodatkowo 180 kompletów materiałów należy uzupełnić o 2 (dwie) nagrane płyty DVD o różnych nagraniach (łącznie 360 szt. płyt) posiadające nadruk według projektu Wykonawcy informujący o przeznaczeniu materiałów dla uczestników debat w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Materiały informacyjne należy przygotować w podziale na 20 zestawów (po 45 kompletnych materiałów) tj. jeden zestaw na debatę. W każdej debacie powinno być 45 szt. kompletów materiałów informacyjnych. ( 20 debat x 45 szt.= 900 szt.)
Komplet materiałów informacyjnych należy wykonać w szczególności zgodnie z poniższym:

1) Cztery broszury informacyjne dotyczące rekomendacji prawnych i pozaprawnych obejmujące wskazane grupy polityk.

Specyfikacja:
a) Format A 4. Druk kolorowy 4+4, dwustronny.2+2
b) Każda broszura ma objętość 40 stron+ okładka
c) Papier o gramaturze minimum 90 g/m2,offset
d) Okładka: z nadrukiem 4+0 i elementami graficznymi w postaci LOGO, papier o gramaturze minimum 150 g/m2, kreda błyszcząca,
e) Oprawa: szycie zeszytowe

2) Materiał informacyjny zawierający postanowienia KPON w podziale na poszczególne artykuły dotyczące omawianych obszarów.

Specyfikacja:
12 ulotek falcowanych, składanych w harmonijkę, złożone w kartonowym etui.

Ulotki:
a) papier kreda 130 gm/2, mat
b) format po rozłożeniu 395mm x 210mm
c) Format po złożeniu: DL pion (99 x 210 mm),
d) Druk dwustronny kolorowy 4+4
e) czcionka 12 pt, Arial, interlinia 18 pt, elementy graficzne typu LOGO
f) nakład 10 800 szt. tj. 12 rodzajów ulotek x 900 szt.

Etui:
a) kartonowe pudełko zapinane przy pomocy języczka wsuwanego w nacięcie
b) format po rozłożeniu 278mm x 296mm (2 bigi)
c) format po złożeniu 113mm x 213mm
d) karton jednostronnie kredowany 250 g/m2, druk jednostronny 4+4
e) folia mat. 1+0
f) nakład : 900 szt.

3) Teczki informacyjne - gromadzące komplet materiałów na debatę, z widoczną informacją mówiącą o terminie i miejscu debaty oraz rodzaju niepełnosprawności.

Specyfikacja:
a) Teczki z rączką o grubości wkładu 50 mm.
b) Format teczki: szerokość: 315mm, wysokość: 245mm, głębokość 50mm
c) Grubość tektury:1,90mm/m2
d) Zadruk: jednostronny kolor 4+0
e) Kolor rączki: szary, czarny lub granatowy
f) Rodzaj zamknięcia: zapinka z tworzywa sztucznego w kolorze , czarnym, granatowym lub szarym
g) Uszlachetnienie oklejki: folia błyszcząca
h) Nakład : 900 szt.

4) Płyty DVD z multimediami.

Specyfikacja:
a) Nadruk kolorowy,
b) Płyty z nagraną zawartością przesłaną przez Zamawiającego
c) Koperta foliowa
d) Nakład 360 szt.

5) Harmonogramy

Specyfikacja:
a) Harmonogramy 20 debat
b) w ilości 45 sztuk każda partia,
c) druk kolorowy jednostronny, 4+0
d) Nakład 900 szt.


Wykonawca w szczególności jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami Zamawiającego:

1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektów graficznych poszczególnych składowych na podstawie przesłanych przez Zamawiającego plików: logotypów, elementów graficznych. Projekty graficzne poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi projektu przesłanymi przez Zamawiającego Wykonawcy;
2) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych uwag i zaleceń Zamawiającego, chyba że uwagi te nie są możliwe do wprowadzenia ze względów technicznych lub nie są zgodne z obowiązującym prawem;
3) Zamawiający wymaga uprzedniego (przed przystąpieniem do wykonania) przedłożenia do akceptacji projektów kompletnych egzemplarzy materiałów (po jednym egzemplarzu dla każdej z 20 debat).
4) Zamawiający zaakceptuje projekty materiałów informacyjnych w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, lub zgłosi w tym terminie uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić i ponownie przedłożyć projekty materiałów do akceptacji, z zastrzeżeniem sytuacji o której mowa w następnym zdaniu. W terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia projektu materiałów Zamawiający może również ustalić datę spotkania w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia przedłożonego projektu. Datę spotkania Zamawiający wyznaczy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od przedłożenia projektu;
5) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia partiami zamawianych kompletów materiałów informacyjnych do miejsc odbywania się 20 debat (Lublin, Kraków) każdorazowo w terminach realizacji tych debat. Przewidywane terminy realizacji debat zostały wskazane poniżej w harmonogramie debat.

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia – sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 13.10.2017 r. periodycznie w ilościach i terminach szczegółowo określonych w harmonogramie uwzględniającym terminy realizacji debat, opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Zamawiający przewiduje do realizacji 20 debat dotyczących określonego rodzaju niepełnosprawności, w okresie wrzesień- październik 2017 w tym:

HARMONOGRAM DEBAT

Lp./ Data / Miejsce debaty Debata dotycząca środowiska :
1. 18.09.2017 r. LUBLIN osób z niepełnosprawnością wzroku
2. 19.09.2017 r. LUBLIN osób z niepełnosprawnością spowodowaną zaburzeniami i urazami neurologicznymi
3. 20.09.2017 r. LUBLIN osób z niepełnosprawnością spowodowaną chorobami przewlekłymi
4. 21.09.2017 r. LUBLIN osób z niepełnosprawnością ruchową
5. 22.09.2017 r. LUBLIN osób z niepełnosprawnością słuchową
6. 09.10.2017 r. LUBLIN osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia
7. 10.10.2017 r. LUBLIN osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego
8. 11.10.2017 r. LUBLIN osób słabosłyszących
9. 12.10.2017 r. LUBLIN osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju
10. 13.10.2017 r. LUBLIN osób z niepełnosprawnością intelektualną

11. 11.09.2017 r. KRAKÓW osób z niepełnosprawnością intelektualną
12. 12.09.2017 r. KRAKÓW osób z niepełnosprawnością wzroku
13. 13.09.2017 r. KRAKÓW osób głuchoniewidomych
14. 14.09.2017 r. KRAKÓW osób z niepełnosprawnością słuchową
15. 15.09.2017 r. KRAKÓW osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju
16. 02.10.2017 r. KRAKÓW osób z niepełnosprawnością ruchową
17. 03.10.2017 r. KRAKÓW osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego
18. 04.10.2017 r. KRAKÓW osób z niepełnosprawnością spowodowaną chorobami przewlekłymi
19. 05.10.2017 r. KRAKÓW osób z niepełnosprawnością spowodowaną zaburzeniami i urazami neurologicznymi
20. 06.10.2017 r. KRAKÓW osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia


Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów wykonania usług z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji i dokumentów.

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – ofert w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godz. 16:00. w siedzibie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (adres: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, pokój nr 14 ) w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Zofia Brzozowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 513 046 883.


W imieniu Zamawiającego:

Zofia Brzozowska – Wiceprezes LFOON-SW