Informacja o wyniku postępowania 42/2017/WSP/LFOON

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42
z dnia 21.08.2017 r.

dotyczące wykonania usług symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy podczas czterech środowiskowych debat konsultacyjnych, organizowanych w Lublinie i w Krakowie w ramach projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00).

Nr postępowania: 42/2017/WSP/LFOON, z dnia 21.08.2017 roku


TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 września 2016 r.).
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Zapytanie zostanie udostępnione w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 – organizacja pożytku publicznego.
Partnerami są:
1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 02-353 Warszawa,
ul. Szczęśliwicka 40 – uczelnia państwowa;
2. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki,
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 – organizacja pożytku publicznego;
3. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 10-575 Olsztyn,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 lok 14 – organizacja pożytku publicznego;
4. Domański Zakrzewski Palinka spółka komandytowa, 00-124 Warszawa, ul. Rondo ONZ 1 lok.21.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:
79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy podczas czterech środowiskowych debat konsultacyjnych organizowanych w Lublinie i w Krakowie, realizowanych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Terminy i miejsce realizacji debat:

Lp./ Data / Miejsce debaty Debata dotycząca środowiska 
1. 22.09.2017 r. LUBLIN osób z niepełnosprawnością słuchową

2. 11.10.2017 r. LUBLIN osób słabosłyszących

3. 13.09.2017 r. KRAKÓW osób głuchoniewidomych 

4. 14.09.2017 r. KRAKÓW osób z niepełnosprawnością słuchową

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy przez dwóch zmieniających się tłumaczy, na każdej z czterech ww. debat (podczas debaty oraz w trakcie posiedzeń i spotkań odbywających się w przerwach debaty).

Zakres usług i wymagany sposób ich wykonania szczegółowo określa Załącznik nr 1 do zapytania stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przewidujących inny sposób realizacji przedmiotu zamówienia niż opisany przez Zamawiającego.

III. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY, ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakres usług i wymagany sposób ich wykonania szczegółowo określa Załącznik nr 1 do zapytania stanowiący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia (debat):
1) 22.09.2017 r. LUBLIN
2) 11.10.2017 r. LUBLIN
3) 13.09.2017 r. KRAKÓW
4) 14.09.2017 r. KRAKÓW

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminów realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i wykażą, że:
1) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z należytą starannością wykonali co najmniej jedną usługę obejmującą co najmniej 3 godziny symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy dla grupy osób;
2) dysponują co najmniej dwiema osobami, które skierują do realizacji zamówienia i które biegle posługują się Polskim Językiem Migowym oraz posiadają certyfikat T1 lub T2 lub inny równoważny.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w rozdziale V Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

VII. WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania i złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.


VIII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przygotować w języku polskim na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
¾ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentacji. Złożenie oferty po terminie, w innej formie oraz oferty niekompletnej skutkować będzie jej odrzuceniem. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Termin składania ofert - Ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2017r. do godziny 16:00:00 w formie pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) na adres: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, 20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usług symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy podczas czterech środowiskowych debat konsultacyjnych – Nr postępowania 42/2017/WSP/LFOON”
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zofia Brzozowska, tel. 513 046 883, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający dokonana oceny ofert i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniższym:

Kryteria oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto* – waga 60%,
2) Stopień spełniania klauzul społecznych** – waga 40%
* – ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;
** – ocenie będzie podlegało zadeklarowanie zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby/osób znajdującej/ych się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi wzorami i zasadami:

kryterium Cena (C): wzór C = (Cn / Co) x 100x 60%
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium, otrzyma maksymalnie 60 punktów.

kryterium Stopień spełniania klauzul społecznych (S)
S - Ilość punktów jaką wykonawca otrzyma za stopień spełnienia kryterium, będzie przyznana według następujących zasad:
1) Wykonawca nie deklaruje zatrudnienia przy wykonaniu zamówienia żadnej osoby znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 0 pkt
2) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przy wykonaniu zamówienia osobę/osoby znajdującą/ce się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 40 pkt

Punkty za kryterium „Stopień spełnienia klauzul społecznych” (tj. 0 lub 40 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania, zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia.
Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie – 40 pkt.

Sposób obliczenia ostatecznej ilości punktów - oceny ofert: P = C + S, gdzie: P – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą łączną ilość punktów, co uniemożliwi wybór oferty najkorzystniejszej, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną, zaś w przypadku równych cen Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli przedmiotowe oferty do złożenia ofert dodatkowych, w zakresie ceny oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu, z Wykonawcami których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail), na adres e-mail wskazany w ofercie.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich znajdującej się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
XIV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. terminu wykonania zamówienia, na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia oraz w przypadku zmian wprowadzonych przez instytucję pośredniczącą,
2. miejsca wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych w dniu udzielenia zamówienia, powodujących znaczne utrudnienia w należytym wykonaniu zamówienia w ustalonej lokalizacji i/lub terminie lub brak możliwości zrealizowania zamówienia w ustalonej lokalizacji i/lub terminie,
3. wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie.

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. FINANSOWANIE

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00) i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

XVII. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych


W imieniu Zamawiającego:

Zofia Brzozowska – Wiceprezes LFOON-SW