Lublin, dn. 18 sierpnia 2017 r.

Znak sprawy: R - 07/08/2017/WS


ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ


Szanowni Państwo,

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
20–068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
REGON 430401170
NIP 946-182-01-02
w ramach procedury badania ceny rynkowej zaprasza do składania ofert
Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) a złożona w odpowiedzi oferta nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Rozeznanie ma na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej świadczonych usług celem oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa” (POWR.02.06.00-00-0006/15-00 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV:

79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tłumaczenia na Polski Język Migowy materiałów informacyjnych zawierających teksty dotyczące rekomendacji prawnych i pozaprawnych i nagrania tłumaczenia w formie video, dla uczestników i uczestniczek środowiskowych debat konsultacyjnych, organizowanych w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

przetłumaczenie materiałów informacyjnych zawierających następujące teksty dotyczące rekomendacji prawnych i pozaprawnych - Dokumenty:
a) Materiały na środowiskową debatę konsultacyjną dotyczące I Grupy Polityk - (około 61 000 znaków bez spacji);
Materiały na środowiskową debatę konsultacyjną dotyczące II Grupy Polityk - (około 61 000 znaków bez spacji);
Materiały na środowiskową debatę konsultacyjną dotyczące III Grupy Polityk - (około 61 000 znaków bez spacji);
Materiały na środowiskową debatę konsultacyjną dotyczącą IV grupy Polityk - (około 61 000 znaków bez spacji);
Kwestionariusz ankiety dla uczestnika/uczestniczki środowiskowej debaty konsultacyjnej dotyczącej osób z niepełnosprawnością słuchową obejmujący I Grupę Polityk - (około 15 000 znaków bez spacji);
Kwestionariusz ankiety dla uczestnika/uczestniczki środowiskowej debaty konsultacyjnej dotyczącej osób z niepełnosprawnością słuchową obejmujący II Grupę Polityk - (około 15 000 znaków bez spacji);
Kwestionariusz ankiety dla uczestnika/uczestniczki środowiskowej debaty konsultacyjnej dotyczącej osób z niepełnosprawnością słuchową obejmujący III Grupę Polityk - (około 15 000 znaków bez spacji);
Kwestionariusz ankiety dla uczestnika/uczestniczki środowiskowej debaty konsultacyjnej dotyczącej osób z niepełnosprawnością słuchową obejmujący IV Grupę Polityk - (około 15 000 znaków bez spacji);
Harmonogram debaty - w dniu 13.09.2017 – Kraków - (1 200 znaków bez spacji);
Harmonogram debaty w dniu 14.09.2017 – Kraków - (1 200 znaków bez spacji);
Harmonogram debaty w dniu 11.10.2017 – Lublin - (1 200 znaków bez spacji);
Harmonogram debaty w dniu 22.09.2017 – Lublin - (1 200 znaków bez spacji).
2. Dokumenty wymienione w punktach a – h powinny być tłumaczone sekwencjami naprzemiennie we właściwie dobranych parach tj.: (a; e), (b; f), (c; g), (d; h), jest to podyktowane różnym składem polityk znajdujących się w poszczególnych grupach I – IV oraz tym, że materiały stanowią objaśnienie do poszczególnych pytań w kwestionariuszach ankiet.
3. Z przetłumaczonych dokumentów wymienionych w punktach a – h należy stworzyć cztery oddzielne tłumaczenia na PJM.
4. Z przetłumaczonych dokumentów wymienionych w punkcie „i” „ j”, „k”, „l”, powinny powstać 4 (cztery) oddzielne tłumaczenie na PJM.
5. Każde tłumaczenie tekstów (w opisanej powyżej formie) na PJM tj. 8 szt. należy zapisać w formie video.
6. Każde tłumaczenie video ma zawierać:
1) tłumaczenie na PJM przekazanych tekstów;
2) materiały informacyjne opisane w punkcie 2 muszą posiadać:
a) tytuł w formie tekstowej (np. Materiały na środowiskową debatę konsultacyjną osób z niepełnosprawnością słuchową w ramach projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” Grupa Polityk Publicznych I: sprawy zagraniczne, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, nauka, turystyka, rozwój wsi ) oraz logo UE, logo projektu oraz logo Wykonawców projektu
b) napisy końcowe (o treści wskazanej przez Zamawiającego w plikach np.: imię i nazwisko autora tekstu, imię i nazwisko tłumacza, logo UE, logo projektu oraz logo Wykonawców projektu;
c) zapis w formie tekstowej trudniejszych i często powtarzanych słów, jeśli Wykonawca uzna takie rozwiązanie za potrzebne i uzasadnione merytorycznie
7. Parametry techniczne każdego z filmów- video tłumaczenia na PJM: filmy w rozdzielczości HD, format mp4, przygotowanie plików filmowych w formacie umożliwiającym zamieszczenie i odtwarzanie ich ze strony internetowej oraz płyty DVD.
8. Materiały do tłumaczenia oraz Loga i napisy będą przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
9. W cenie usługi Wykonawca przekaże prawa autorskie i pokrewne do nagrań w formie video na wszystkich polach eksploatacji, które zostaną wskazane w treści umowy na realizację zamówienia.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:
1) Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych;
2) Konsultowania realizowanej usługi;
3) Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny i e-mail).
4) Zorganizowania kolaudacji, nie później niż na 4 dni przed końcem terminu wynikającego z zawartej umowy, podczas której Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji (zatwierdzenia) zmontowany materiał filmowy (oraz przekaże 1 egzemplarz na płycie DVD)
5) W trakcie kolaudacji Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi, które ten zobowiązany jest uwzględnić w terminie kolejnych 2 dni i przekazać Zamawiającemu do ponownego zatwierdzenia.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 10 dni od dnia zawarcia umowy.


Proszę o przygotowanie odpowiedzi - sporządzenie oferty zawierającej orientacyjną kalkulację kosztów wykonania usług z wykorzystaniem formularza rozeznania cenowego rynku (Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych informacji i dokumentów.

Uprzejmie proszę o złożenie odpowiedzi – ofert w terminie do dnia 23.08.2017 roku do godz. 16:00. w siedzibie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (adres: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, pokój nr 14 ) w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Zofia Brzozowska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 513 046 883.


W imieniu Zamawiającego:

Zofia Brzozowska – Wiceprezes LFOON-SW