W dniu 15 września 2017 roku w Krakowie odbyła się debata dla środowiska osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Przedmiotem dyskusji były wstępne rekomendacje prawne i pozaprawne wybranych polityk wypracowane w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna sprawa".

Widok na salę konferencyjną z środka sali w stronę tablicy multimedialnej. Początek debaty. Prowadzący stoją przodem do uczestników.

Wydarzenie było przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

9:00 – 10:00 – Rejestracja uczestników debaty
10:00 – 10:30 – Wprowadzenie do tematyki debaty i przedstawienie się uczestników
10:30 – 11:30 – Konsultacja propozycji rekomendacji w obszarach: Rodzina; Budownictwo, Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne oraz Mieszkalnictwo
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 – Konsultacja propozycji rekomendacji w obszarach: Zdrowie; Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
13:15 – 13:30 – Przerwa kawowa
13:30 – 14:45 – Konsultacja propozycji rekomendacji w obszarach: Praca; Kultura Fizyczna
14:45 – 15:00 – Podsumowanie debaty
15:00 – 15:30 – Obiad

Autor: Paweł Limek
Fotografie: Kamil Artur Kuliński
 
Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.