Ostatnia debata środowiskowa w Lublinie odbyła się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i była przeznaczona dla osób z chorobami przewlekłymi. 

 

 Debata widok na salę

Sprawozdanie z debaty środowiskowej 2016-10-27 Lublin choroby przewlekłe.pdf

Fotorelacja

Kamil A. Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.