Zarząd Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zawiadamia, że:  w dniu 29.06.2020 r. o godz. 11.00 w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków  LFOON – SW

W zebraniu biorą udział:

Dwaj przedstawiciele organizacji, w tym 1 posiadający aktualne upoważnienie do reprezentowania swojej organizacji w LFOON – SW

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
 2. Wybór prezydium Zebrania
  3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
  4.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
  5.   Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy.
  6.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 3. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielania absolutorium Zarządowi
 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski
  10.  Dyskusja
  11.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
  12.  Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków
  13.  Zakończenie obrad

Z wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu LFOON-SW

Alicja Jankiewicz