Realizacja umowy powierzenia grantu w ramach projektu grantowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres wsparcia 01.09.2020- 30.11.2020. Wartość grantu 4536,00 zł.

Przeznaczenie -zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Centrum Informacyjno – Poradniczego Osób Niepełnosprawnych zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.