Wróć do widoku mapyStowarzyszenie Otwarty Krag

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ”Otwarty Krąg” w Kurowie zostało zarejestrowane 18.06.2004r.powstało z inicjatywy grupy osób, których problem niepełnosprawności dotknął bezpośrednio lub pośrednio z racji niepełnosprawności członków najbliższej rodziny. obecnie zrzesza 60 członków zwyczajnych i 4 wspierających są to osoby w różnym wieku i różnym rodzajem niepełnosprawności. Funkcję prezesa nieprzerwanie pełni inicjatorka założenia stowarzyszenia pani Danuta Kuna. Zgodnie ze statutem terenem działania stowarzyszenia jest wiejska gmina Kurów.

Zakres działania szczegółowo określony jest w statucie. Na uwagę zasługują różne formy integracji zrzeszonych osób oraz dążenia do poprawy warunków życiowych osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Dzięki przychylności władz gminy stowarzyszenie otrzymało lokal w którym został uruchomiony punkt informacyjno-konsultacyjny. Oprócz comiesięcznych spotkań organizowane są wycieczki, ogniska, wyjazdy do teatru , imprezy andrzejkowe, karnawałowe i spotkania modlitewne. Członkowie stowarzyszenia rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez wykonywanie prac plastycznych różnego rodzaju stroików dekoracji prezentowanych na wystawach a także przygotowywanie programów artystycznych z okazji Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Bożego Narodzenia. W ostatnich latach z naszą prezentacją części artystycznych wychodzimy poza granice gminy a nawet powiatu. Działalność stowarzyszenia wspierają Władze Gminy w Kurowie. Istnieje ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, placówkami oświatowymi służbą zdrowia, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Pożarną.

Stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne z różnymi schorzeniami i w różnym wieku zamieszkujące na terenie Gminy Kurów.
Podstawowe cele :
• Działanie na rzecz osób chorych w celu poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
• Wyzwalanie inicjatyw osób chorych w kierunku leczenia i rehabilitacji.
• Likwidacja barier psychologiczno-społecznych.
• Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• Informację o przysługujących świadczeniach przekazywane na spotkaniach z udziałem zaproszonych gości-pracowników instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.
• Udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową i interwencję w indywidualnych sprawach.
• Organizację comiesięcznych spotkań i imprez kulturalno-oświatowych oraz spotkań integracyjnych połączonych a wymianą doświadczeń z grupami osób niepełnosprawnych z innych miejscowości.
• Ścisłą współpracę z władzami oświatowymi na terenie gminy w zakresie podejmowania tematyki osób niepełnosprawnych w programach wychowawczych szkół a także współpracę z księżmi miejscowej parafii w dotyczącej pomocy duchowej osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom.
• Współdziałanie z organami władzy administracji państwowej samorządowej, służbą zdrowia, organizacjami społecznymi i innymi działającymi na rzecz i dla dobra osób niepełnosprawnych.
• Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiających zmierzających do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

 

Adres:

ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów

Telefon:

514 439 127, 500 233 235

E-mail:

otwartykrag@o2.pl