Raport syntetyczny został opracowany przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych m.in. na podstawie sprawozdań z debat środowiskowych przeprowadzonych przez LFOON-SW na wcześniejszych etapach projektu. 

Raport syntetyczny "Bariery prawne, administracyjne i organizacyjne wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunki działań dotyczące przezwyciężania tych barier" (kliknij w poniższy link, aby zobaczyć treść):

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.