Raporty środowiskowe stanowią załączniki do Raportu syntetycznego wypracowanego w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa".

Raporty środowiskowe zostały opracowane przez Akademię Pedagogii Specjalnej w oparciu o wykonane przez APS oraz PFON badania, a także w oparciu o ustalenia środowiskowych debat doradczo-programowych. W niezbędnym zakresie uwzględniają one także analizy prawne DZP. 

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.