Stanowią one załączniki do Raportu syntetycznego.

Raporty tematyczne zawierają przede wszystkim połączenie analiz prawnych DZP dla obszarów normatywnych Konwencji oraz ustaleń tematycznych debat doradczo-programowych, przeprowadzonych przez PFON. Treść poszczególnych raportów (kliknij w poniższe linki, aby wyświetlić treść):

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.